Съдържание

Посетители

В момента има 385  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 70/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Намерението за изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и предвид разпоредбата на чл. 93, ал 1, т. 1 от ЗООС, същото подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС). Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване и произнасяне с решение е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно представената информация и от направената в дирекция НСЗП към МОСВ справка е установено, че инвестиционното предложение не засяга защитени тертории по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най близката защитена зона е BG00002107 «Бобошево» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бл. 104/2008 г.) разположена на около 670 м северно от имотите предмет на инвестиционното намерение.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка на съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитените зони по реда на чл. 34, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, обн. ДВ. бр. 73/2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 3/2011 г.).

След преглед на представената документация на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG00002107 «Бобошево».

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Симитли, община Рила, община Кочериново, община Бобошево, с. Бучино и с. Българчево, община Благоевград, директора на РИОСВ-Перник, директора на БДЗБР, изп. Директор на ИАОС.