Съдържание

Посетители

В момента има 546  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 67/2012 г.

инвестиционно предложение: „Създаване на насаждения от бързорастящи дървесни видове пауловния в имот 0065023 на площ 45,631 дка, местност „Ормано“, землище на с. Кромидово, община Петрич, област  Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

С инвестиционното предложение се предвижда първоначално изрязване на наличната дървесна и храстова растителност в имота, почистване, оран, заравняване, маркиране, изкопаване на дупки с дълбочина 1.0 м и засаждане на 2 850 бр. фиданки по схема 4 м х 4 м с цел създаване на трайни насаждения за дърводобив.

Необходимата вода за поливане през летния сезон се предвижда да се осигурява, чрез поливна вада от напоителен канал „Кромидово“, който се захранва с повърхностни води от река Пиринска Бистрица с ГНК „Пиринска Бистрица“, преминаващ на 130 м от имота и стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД, Клон„Струма-Места“- гр. Дупница.

Необходимите количества вода за напояване за един сезон са изчислени на 1710 м3.

Инвестиционното предложение е ново, попада в обхвата на точка 1, букви “в” и „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Територията предвидена за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0001023 „Рупите-Струмешница”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 107/2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г., изм. ДВ, бр.3 /2011 г.). Процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС, съобразно изискванията на чл. 38 от същата Наредба.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община; Петрич и с. Кромидово и до директора на БДЗБР-Благоевград