Съдържание

Посетители

В момента има 231  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 21/2012 г.

инвестиционно предложение: «Изграждане на две жилищни сгради с амбулатория за групова практика за първична дентална помощ и сладкарница в поземлен имот с идентификатор 04279.612.215 и поземлен имот с идентификатор 04279.612.2 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград»

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Намерението за изграждане на две жилищни сгради с амбулатория за групова практика за първична дентална помощ и сладкарница попада в обхвата на т. 10, буква “б” на Приложение № 2на ЗООС, по смисъла на §1, т. 29в, подточка “б” от Допълнителните разпоредби на ЗООС.

Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени две защитени зони:

  • защитена зона „Орановски пролом – Лешко” с идентификационен код BG0001022 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
  • защитена зона „Бобошево” с идентификационен код BG0002107 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 104/2008 г.). 

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му със защитените зони, по реда на глава трета от същата наредба.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград.