Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„ШЕРБЕТОВ - М“ ООД

Инвестиционно предложение: “Изграждане на хотел в УПИ V-63 в кв. 21 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Хаджидимово

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ПСОВ – гр. Хаджидимово, с. Копривлен, с. Ново Лески и с. Садово с капацитет 4975 екв. ж. в имот №004176, местност „Кокошките“ в землището на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:„ПОДГОРИЕ 2013“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за изработване на керамични продукти чрез изпичане – огнеупорни тухли, покривни керемиди, тухли, плочи и др. в поземлен имот с идентификатор 56126.452.20 и части от имоти с идентификатори 56126.452.18 и 56126.452.19, местност „Амушева лъка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител:Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води на гр. Петрич в поземлени имоти с идентификатори 56126.86.50, 56126.86.8 и 56126.147.55 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:К. Ч.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на автосервиз и ТИР паркинг в поземлен имот с идентификатори 56126.241.66 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ЕЛИСТРЕЙД“

документация за: „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ II-185, кв.310 по плана на гр. Петрич (поземлен имот с идентификатор 56126.601.185 по одобрени КК и КР на гр. Петрич), с което УПИ II-185 да се раздели на два самостоятелни УПИ – УПИ XV с отреждане за „Производствено складови дейности – складове за промишлени стоки“ и УПИ XVI с отреждане за „Кравеферма“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "Кибор 2013" ЕООД

Инвестиционно предложение: “Селскостопански сгради за отглеждане на животни-изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на млечни крави до 200 броя и отглеждане и угояване на телета в поземлен имот с проектен идентификатор 39116.144.445 в местността Пради бука по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“