Съдържание

Посетители

В момента има 304  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ И „ДЖИ БИ ЕМ БИЛД“ ЕООД

документация за: Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ VII, квартал 60 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно действащия ПУП - ПРЗ, УПИ VII е с отреждане за „Пансионатна палата и озеленяване“. Същият е в обхват на следните поземлени имоти:
- имот с идентификатор 65334.300.1329 – кооперативен пазар, магазини, канцелария и павилиони;
- имот с идентификатор 65334.300.3726 – обществен обект (комплекс);
- имот с идентификатор 65334.300.1338, в който е разположена сграда с идентификатор 65334.300.1338 .5 – друг вид обществена сграда;
- част от имот с идентификатор 65334.300.3740 – второстепенна улица.
- част от имот с идентификатор 65334.300.3741 – второстепенна улица.
С изменението на ПУП – ПРЗ се предвижда от УПИ VII да се образуват два нови урегулирани поземлени имоти и изменение на улична регулация, както следва:
- УПИ VII1329,3726,3740 с площ 2557 м2, с отреждане за „Обществено обслужващи дейности – пазар, паркинг и озеленяване“ в зона Ц с показатели на застрояване: Пл до 80 % и Кинт до 3.0;
- УПИ XVI1338,3741 с площ 1279 м2 с отреждане за „Обществено обслужващи дейности и жилищно строителство“ в зона Ц.
- изменение на уличната регулация на улица с осови точки: 171-174, като се образува продължение на същата с осови точки 171 - 171А-174А.
Предвижда се границите на новообразуваните урегулирани поземлени имоти УПИ VII1329,3726,3740 и УПИ XVI1338,3741 да минат по границите на имоти с идентификатори 65334.300.1329, 65334.300.1338, 65334.300.3726.
С плана се предвижда да се запазят изградените сгради и ново застрояване с височина до 15 м. Предвидено е преустройство на сградата в имот с идентификатор 65334.300.1338 и промяна на предназначението й в обществено обслужващи дейности на партерния етаж и жилищно строителство. Сградите в с идентификатор 65334.300.3726, които са изградени по проект за алея на занаятите ще бъдат запазени без промени. В имот с идентификатор 65334.300.1329 се предвижда на едно ниво да се изгради паркинг и търговски обекти, а на друго – кооперативен пазар с търговски помещения и офиси.
Предвид гореизложеното с проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се определя рамка за бъдещо развитие на инвестиционно предложение, включено в т. 10, буква „б“ на Приложение №2 на ЗООС. ПУП – изменение ПРЗ попада в Приложение № 2 на Наредбата за ЕО и определя рамката на бъдещо развитие на инвестиционно предложение, включено в Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка.
Изменението на ПУП – ПРЗ следва да се одобрява от Общинския съвет на община Сандански, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.).
Планът попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. В тази връзка същият подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
След анализ на представената информация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализирането на предвидените дейности с плана няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.