Съдържание

Посетители

В момента има 487  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител:  Е. М.

документация за: "Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот № 095012, местност „Маноле /0/, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с цел промяна на предназначението му от „нива“ за „производствени и складови дейности, и магазини“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

I. По отношение на изискванията на Глава Шеста, Раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С проекта на ПУП-ПЗ се предвижда след промяна на предназначението на имот № 095012, местност „Маноле /0/, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград от „нива“ за „производствени и складови дейности, и магазини“ в същия да бъдат изградени: площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства с капацитет до 200 бр./годишно; офис сграда със ЗП 100 – 150 кв. м; навес; каломаслоуловител; паркинг са капацитет 6 паркоместа; навес с рафтове за авточасти.
Достъпът до имота се осъществява по полски път – имот № 000547, граничещ с имота.
Захранването с ел.енергия ще се осъществи от електропровод, преминаващ в края на имота.
Необходимите водни количества за питейно битови нужди в количество около 0,01 л/сек. ще бъдат осигурявани от предвиден за изграждане в имота сондажен кладенец с прогнозна дълбочина около 8-10 м.
Формираните отпадъчни води ще бъдат отвеждани във водоплътна изгребна яма.
ПУП-ПЗ попада в Приложение № 2 на Наредбата за ЕО, а също така определят рамката на бъдещо развитие на инвестиционно предложение, включено в Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от екологична оценка.
ПУП-ПЗ за имот № 095012, местност „Маноле /0/, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград с цел промяна на предназначението му от „нива“ за „производствени и складови дейности, и магазини“ ще се одобрява от Общинския съвет – Гърмен, съгласно което и предвид разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ – Благоевград

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

От извършената справка относно местоположението на имота, предмет на проекта за ПУП е установено, че същият, респективно плана, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно: в границите на защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Проектът за ПУП за имот с номер 095012 в местността Маноле/0/ в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”.
Извършената към момента проверка за допустимост на основание 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на горепосочения ПУП е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, определени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.