Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Петрич

документация за инвестиционно предложение “Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предмет на инвестиционното предложение е реконструкция и доизграждане на вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Първомай. Съществуващата канализационна мрежа е изпълнена като смесена за съвместно отвеждане на отпадъчни и битови води. Новопредвидените канализационни клонове ще бъдат с дължина около 1.40 км. Отпадъчните води към настоящия момент се отвеждат и заустват в р. Струмешница. Предвижда се ново трасе, в обхвата на което ще бъде изграден дъждопреливник, след който, непреливащото отпадъчно водно количество ще се отвежда до предвидената за изграждане ПСОВ. Дължината на довеждащия до ПСОВ колектор ще бъде около 340 м. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на смесена канализация, която ще поема и битовите и дъждовните води. Предвидена обща дължина на вътрешната канализационна мрежа - около 12 360 м, като същата се предвижда да бъде изградена от полипропиленови тръби. Предвидени са и съоръжения по мрежата - ревизионни шахти, сградни канализационни отклонения, дъждоприемни оттоци.
Пречиствателната станция за отпадъчни води се предвижда да бъде изградена в поземлен имот с идентификатор 59077.2.157, местност „Чалтията“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване „овощна градина“ и площ 1688 м2. В същия ще се изградят съответните сгради и съоръжения за пречистване на отпадъчни води. Водоснабдяването е осигурено от съществуващ етернитов водопровод на населеното място. Капацитет на пречиствателната станция ще бъде 3000 екв. жители.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-223(3)/30.10.2019 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка по отношение местоположението на инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че:
• инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ;
• инвестиционното предложение чрез предвижданията за изграждане на ПСОВ в поземлен имот с идентификатор 59077.2.157 по КККР на с. Първомай и на трасе на довеждащ водопровод, довеждащ колектор и ел. кабел СрН до ПСОВ в обхвата на поземлен имот с идентификатори 59077.2.158 и на част от поземлен имот с идентификатор 59077.100.10 по КККР на с. Първомай, частично попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: в границите на защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС, в която следва да се съдържа информация изясняваща предвиждания за:
- изграждане на цялостна и/или частична ограда, в т. ч. и за вида и начин на изграждане;
- местоположението на предвидени за изграждане/обособяване строителни площадки и на места за разполагане на строителна техника и др. подобни, необходими за извършване на предвидените СМР;
- вид и начин на озеленяване на имотите, в това число и за цялостно или частично запазване на съществуващата в границите на двата имота растителност, без застроената площ.
Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Първомай и до директора на БД ЗБР.