Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Г. Д. А.

документация за инвестиционно предложение “Изграждане на животновъдна ферма, кланица и транжорна в поземлен имот №030040 в землището на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в посочения имот с площ 4.042 дка и начин на трайно ползване „нива“ де се изградят животновъдна ферма, кланица и транжорна. За осъществяване на дейността ще бъдат изградени:
- сграда със застроена площ 420 м2, в която да се обособят помещения за екстензивно отглеждане на 130 бр. крави и 130 бр. овце;
- сграда със застроена площ 420 м2, предназначена за кланица с годишен капацитет 150 крави и 200 овце. В нея ще бъдат обособени транжорна, складово помещение и битова част;
- навес за съхранение на сеното;
- торохранилище;
- контейнер за трупове;
- пропускателен пункт и ограда.
Предвижда се в кланицата да се извършва: предкланична подготовка; клане на животните; измиване на труповете; попарване с вряла вода и кланична обработка. В транжорната ще се извършва разфасоване на месото и производство на наденица и суджуци, сушене и съхранение в хладилници.
Захранването с ел. енергия е предвидено да се осъществи от съществуващ ел. провод чрез подземно кабел с дължина около 70 м през полски път – имот №300036.
Водоснабдяването на бъдещия обект ще се осигури от водопроводната мрежа на с. Мусомища чрез изграждане на водопроводна отклонение.
Отпадъчните битови води се предвижда да се заустват в изгребна яма с обем 8 м3, а производствените след преминаване през локално пречиствателно съоръжение (мазниноуловител и флотатор), да се отвеждат в изгребна яма с обем около 15.6 м3.
Транспортният достъп до имот се осъществява по граничещи с него полски пътища.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 7, буква „е“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-148(3)/18.10.2019 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка по отношение местоположението на инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: в границите на защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитена зона BG0002078 „Славянка“ и защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС, в която следва да се съдържа информация изясняваща вид и начин на озеленяване на имота, в това число и за цялостно или частично запазване на съществуващата в границите на имота растителност, без застроената площ.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гоце Делчев и с. Мусомища, и директора на БДЗБР.