Съдържание

Посетители

В момента има 210  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:„МОНА“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.157.76, местност „Асаница” по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

За инвестиционното предложение „Изграждане на ПСОВ и съпътстващи колектори в поземлени имоти с №№ 086050, 086008 и 000088 в землището на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, директорът на РИОСВ Благоевград се е произнесъл с Решение № БД-02-ПР/2009 г. с характер на решението „да не извършва ОВОС. Същото е загубило правно действие, тъй като в срок от пет години от издаването му не е започнало осъществяване на ИП, съгласно писмо с изх. 2672(1)/17.08.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, предвид което заявеното инвестиционно предложение се явява ново инвестиционно предложение.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова ПСОВ с капацитет 38890 екв. ж. в посочените имот с обща площ 43.639 дка.
Електроснабдяването на пречиствателната станция ще се осъществи чрез изграждане на трафопост, който ще се присъедини към електроразпределителната мрежа – ел. провод 20кV „Оранжерии“.
Водоснабдяването на пречиствателната станция за питейно-битови нужди ще бъде осигурено чрез изграждане на външен водопровод с дължина 1890 м. Трасето на външния водопровод е утвърдено с Решения № КЗЗ-5/22.03.2011г. на Комисия за земеделски земи към МЗХ.
Отпадъчните води от гр. Петрич ще бъдат доведени до площадката на пречиствателна станция чрез довеждащ колектор с дължина 363 м. Трасето на довеждащия колектор е утвърдено с Решение № КЗЗ-14/02.11.2010г. на КЗЗ към МЗХ.
Отпадъчните води се предвижда да преминат през механично и биологично пречистване, отстраняване на фосфора и дезинфекция на пречистената вода преди да заустване в р. Струмешница.
Достъпът ще бъде осигурен чрез изграждане на транспортна връзка до имотите. За транспортния достъп е утвърдено трасе с Решение № КЗЗ-17/22.08.2012г. Трасето ще засегне имоти с идентификатори: 56126.119.50 и 56126.119.52 и части от поземлени имоти с идентификатори 56126.119.1, 56126.119.43, 56126.119.53, 56126.128.9, 56126.146.1, 56126.146.9, 56126.146.1, 56126.147.5, 56126.147.6, 56126.147.7, 56126.147.8, 56126.147.9, 56126.147.53, 56126.147.54, 56126.147.61 и 56126.363.50.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-210(1)/13.09.2019 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.Съгласно представената информация и документация, и наличната такава в РИОСВ - Благоевград се установи следното:
За инвестиционно предложение „Апартаментен хотел в имот № 157076, местност „Асаница”, землище на гр. Банско, община Банско, област, Благоевград” е проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), приключила с Решение № БД-164-ПР/2007 г. на директора на РИОСВ - Благоевград. Същото е загубило правно действие поради липса на издаден административен акт по реда на Закона за устройство на територията в срока по чл. 93, ал. 8 от ЗООС за разрешаване/одобряване на инвестиционното предложение.
Във връзка с разпоредбата на §27, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи и с обстоятелството, че към момента в поземлен имот с идентификатор 02676.157.76 , съгласно становища на ОбА - Банско с изх. № 18-19-91(1)/19.09.2019 г. няма изпълнено строителство, същия се явява земеделска земя. Имотът не попада и в обхвата на селищни образования „Гуровица“, „Свети Иван“, „Грамадето“, „Кошерината“, „Карантията“, „Средореко“, „Асаница“, „Герачени улици“ в землището на гр. Банско, община Банско, област Благоевград.
С настоящето инвестиционното предложение се предвижда се предвижда в имота с площ 5.696 дка да бъде изграден триетажен апартаментен хотел със ЗП 1000 кв.м и РЗП 3500 кв. м, в който ще бъдат разположени 12 апартамента от няколко типа: едностайни, двустайни и мезонети.
На партерния етаж ще бъдат разположени магазин, ресторант и бар.
Върху прилежащия терен ще бъдат изградени открит басейн с обем около 15 куб. м и паркинг с капацитет 20 бр. паркоместа.
Предвидено е около 70% озеленяване на имота.
Електрозахранването ще се осъществи чрез изграждане на собствен трафопост в имота. За захранването на трафопоста на страна средна напрежение ще се положи кабел 20 кV САХЕМТ 3х(1х150 мм) от Ел 20 кV „Еделвайс” отклонение за ТП „Вила – АПК” .
Необходимите водни количества ще се осигуряват от водопроводната мрежа на гр. Банско.
В резултат от дейността на обекта ще се образуват битови отпадъчни води и води от измиване на филтрите на басейна, които ще се включат в канализацията на населеното място.
Преди заустване на отпадъчните води от промивките на филтрите и от измиване на басейна в канализационната мрежа на населеното място, същите ще се пречистват в локално пречиствателно съоръжение с механично и биологично стъпало, работещо на принципа с биологична суспендирана активна утайка с продължителна аерация.
Достъпът до имота се осъществява от съществуващ общински път, преминаващ югозападно от имота, през имот № 157068 – общинска собственост.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10 буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 250 м са разположени границите на защитени зони BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.3.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони BG0000209 „Пирин“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Банско.