Съдържание

Посетители

В момента има 259  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2019 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: И. М.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на 10 броя къщи за настаняване на гости, заведение за хранене, два броя рибарници с цел атракция и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 03504.48.14 и 03504.48.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по - горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в имот с идентификатор 03504.48.14, площ 7.845 дка и начин на трайно ползване „ливада“ да се изградят 10 бр. дървени къщи с капацитет около 50 места за настаняване и рибарник с цел атракция.

Електрозахранването се предвижда да се осъществи чрез изграждане на трафопост в имота, който да се захрани от съществуващ ВЕЛ чрез подземно положен кабел.

С цел осигуряване на необходимите количества вода за функционирането на бъдещия обект в количества 3 л/сек се предвижда изграждане на собствен водоизточник с предполагаема дълбочина 15 – 20 м. Отпадъчните води ще се отвеждат в изгребна яма.

В имот с идентификатор 03504.48.8, площ 1.217 дка и начин на трайно ползване „ливада“ е предвидено да се изгради сграда за обществено хранене с площ около 100 м2 и рибарник с цел атракция.
Електрозахранването се предвижда да се осъществи от предвидения за изграждане трафопост в съседния имот чрез подземно положен кабел.

Водоснабдяването на бъдещото заведение за хранене в размер на 1.34 л/сек ще се осъществява от предвидения за изграждане собствен водоизточник в имот 03504.48.14. Отпадъчните води ще се отвеждат в изгребна яма.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ и т. 10, буква „б“ от Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.

Съгласно становище с изх. № П-01-404(4)/10.12.2018 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

IІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:
Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близко са разположени защитени зони BG0000495 „Рила“ за опазване дивите птици, обявена със Заповед № РД – 764/28.10.2008 г на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 100/2008 г.) и BG0000495 „Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. списък от защитени зони (ДВ бр. 21/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп..), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитени зони BG0000495 „Рила“.
Копие от писмото е изпратено на кмета на община Белица и директора на БДЗБР.