Съдържание

Посетители

В момента има 395  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №102/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Модернизация на компресорна станция (КС) „Петрич“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград – етап 2 в имот № 000351, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград “

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

КС „Петрич“ е включена на изхода на трасето на газопровода служещ за пренос на природен газ за РГърция. Предназначението й е възстановяване загубите в налягането на транспортирания природен газ, в следствие местните и хидравличните съпротивления по газопровода след компресорна станция „Ихтиман“ и осигуряване договорените параметри на предаване на природния газ на българо-гръцката граница (входа на ГИС „Стримонохори“).
КС „Петрич“ е изградена и въведена в експлоатация с Протокол обр. 16 от 29.03.1996 г. и Разрешение за ползване № 102 от 04.04.1996 г. на два броя газотурбинни компресорни агрегата (ГТКА) № 1 и № 2. През първият етап на модернизацията започнал през 2013 г. в КС „Петрич“ е монтиран и въведен в експлоатация с Протокол обр. 16 от 09.06.2016 г. и Разрешение за ползване (РП) № СТ-05-920 от 09.06.2016 г. един нискоемисионен ГТКА № 3.
В КС „Петрич“ са монтирани 2 броя ГТКА с обща топлинна мощност 62 MW и един нискоемисионен ГТКА с инсталирана мощност 19,117 MW, както и пет броя водогрейни котли с топлинна мощност 1,022 MW. Следователно на площадката на КС „Петрич“ от първия етап на модернизацията горивната инсталация има номинална топлинна мощност 82,139 MW. Независимо от инсталираната мощност на площадката на КС „Петрич“ работи само един ГТКА с мощност под 50 MW, като останалите са в студен резерв, в случай на профилактика, аварийно спиране или ремонтни дейности, но никога не работещи едновременно. От РИОСВ-Благоевград е наложена принудителна административна мярка – запечатване на ГТКА № 2 с мощност 33 MW. Въз основа на това е издадено Решение № 369-Н0-И0-А1-О/2016 г. на ИАОС, с което е отменено Решение № 369-Н0-И0-А0/2008 г. на министъра на околната среда и водите, актуализирано с Решение № 369-Н0-И0-А1/2013 г. на изпълнителния директор на ИАОС за издаване на КР № 369-Н0/2008 г.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда втори етап от модернизацията на КС „Петрич“, включваща инсталиране на един нискоемисионен ГТКА № 4 с топлинна мощност 19, 117 MW и на един водогрен котел с мощност 0,140 MW.
Новият агрегат съвместно с инсталирания ГТКА № 3 от първи етап на модернизацията ще заменят съществуващите ГТКА № 1 и № 2. Новият компресорен агрегат ще се разположи на свободното място между ГТКА № 3 и ГТКА № 1, и след монтирането и въвеждането му в експлоатация ще се предприемат действия по прекратяване на работата на ГТКА № 1 и № 2.
След реализация на проекта за модернизация на КС „Петрич“ – етап 2, се предвижда новите ниско емисионни ГТКА № 3 и № 4 да работят в режим 1+1 (1 работен + 1 резервен), с което общата инсталирана работна мощност на КС „Петрич“ ще бъде 39,4 MW.
Така заявеното инвестиционно предложение представлява разширение на съществуваща дейност по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 3, буква „а“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.Съгласно становище с изх. № П-01-167/12.12.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2016 – 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в т. 2, т. 3, т. 7, т.8 и т. 9 от настоящето становище.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка по отношение местоположението на инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР:
• защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.);
• защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Извършената към момента проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и кметство с. Рупите.