Съдържание

Посетители

В момента има 763  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №99/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Производство на продукти използвани в битовата и строителната химия на територията на складова база за гориво-смазочни материали с помпено-смесителна инсталация и разливна естакада, находяща се в имот с идентификатор 61813.764.20 (УПИХV, кв. 136) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ЮРЪПИЪН БИОФЮЕЛС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация и документация имот с идентификатор 61813.764.20 е с площ 10.697 дка и начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“. В него е изградена складово-производствена база, състояща се от административна сграда, 9 бр. надземни резервоари, всеки с обем 50 м3, помпено-смесителна инсталация и електронно измервателна система. Към всеки от резервоарите е изградена обваловка за предотвратяване на разливи, система за мълниезащита и противопожарен басейн с пожарен хидрант. Към момента на базата не се съхраняват гориво-смазочни материали.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изменение на съществуващата складова база за гориво-смазочни материали с цел получаване на продукти за битова и строителна химия. Продуктите ще се получават чрез смесване на суровините (гориво-смазочните материали) в помпено-смесителна инсталация (тип VEEDER-RO), позволяваща дозирането им в съответното процентно отношение, след което ще постъпват в резервоарите. Като изходни суровини е предвидено да се ползват тежки, средни, леки, растителни, борови и талови масла, и толуен. Максималният производствен капацитет на инсталацията е до 30 т/денонощие, а прогнозният - до 20 т/денонощие. Предвижда да се произвеждат препарат за антикорозионна защита, масло за омасляване, импрегнатор за дърво, разредител за битум и разредител на полимерни бои. Общият обем на суровините и готовите продукти не се предвижда да превишават 500 м3. Наличните 9 бр. резервоари на площадката ще бъдат ползвани за съхранение на изходните суровини и готовите продукти.
С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, ще се ползва изградената такава.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение за “Производство на продукти използвани в битовата и строителната химия на територията на складова база за гориво-смазочни материали с помпено-смесителна инсталация и разливна естакада, находяща се в имот с идентификатор 61813.764.20 (УПИХV, кв. 136) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на т. 6, буква „а“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка по отношение местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение (поземлен имот с идентификатор 61813.764.20 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград), спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение „Производство на продукти използвани в битовата и строителна химия чрез изменение на съществуващ обект „Складова база за гориво смазочни материали с помпено-смесителна инсталация и разливна естакада“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 61813.764.20 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Разлог.