Съдържание

Посетители

В момента има 435  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №97/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на цех за производство и пакетиране на маслини и зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 65334.202.35 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ОЛИВАДИЗАС“ ООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация в горепосочения имот, представляващ урбанизирана територия с площ 2.519 дка и начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10м)“ е предвидено изграждане на двуетажна сграда със застроена площ 442.5 м2 с предназначение за цех за производство и пакетиране на маслини и зеленчуци.
В цеха е предвидено да бъдат обособени следните технологични звена: приемно отделение за захранване на маслини и зеленчуци в бидони; измиване на маслините и зеленчуците; лента за визуален контрол, почистване и сортиране; калибратор за големина на маслините. В същия са предвидени следните помещения за технологична обработка: отделение за прием, подготовка и съхранение на подправки и адитиви; отделение за технологична обработка на натуралните маслини; отделение за осоляване на постъпващите маслини и зеленчуци, включващо зелено консервиране на маслини и осоляване на зеленчуците; отделение за допълнителна обработка на маслини; отделение за стерилизация; автоматичен котел на пелети с номинална мощност 75 kW, който ще бъде свързан със система от отоплителни тела с цел отопление на работните помещения, като по отделен контур ще бъдат свързани и съдовете за стерилизация на постъпващите продукти; отделение за опаковане, етикетиране и пакетиране; миячно отделение; отделение за съхранение на миеши и дезинфециращи средства (МДС); санитарно - битови и хигиенни съоръжения, състоящи се от съблекални за лично и работно облекло и сервизни помещения, както и трапезария за хранене и отдих; склад за готова продукция.
Водоснабдяването на цеха е предвидено да се осъществи от водопроводната мрежа на гр. Сандански, а образуваните отпадъчни води ще бъдат зауствани в съществуващата канализация на населеното място. Електроснабдяването е предвидено да се осъществи от изграден трафопост в имота.
Транспортния достъп до имота ще се осъществява по полски път.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 7, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

При извършената проверка по отношение местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение (поземлен имот с идентификатор 65334.202.35 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград), спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най - близо са разположени защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2008 г.) и защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение „Изграждане на многофункционална спортна зала в поземлен имот с идентификатор 65334.301.9524 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански.