Съдържание

Посетители

В момента има 319  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №96/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на логистичен център в имот №024058 и №024059 в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: М. П. В.

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация и документация за горното инвестиционно предложение се предвижда в посочените по-горе имоти с обща площ 12.998 дка, да се изгради логистичен център, включващ:
- халета-складове;
- административно-битова сграда;
- паркинг с до 50 бр. паркоместа в имот №024058 и до 30 паркоместа в имот №024059.
Електрозахранването е предвидено да се осигури чрез изграждане на трафопост.
Водоснабдяването се предвижда да се осигури от водопроводната мрежа на с. Ново Кономлади, а отпадъчните битови (от санитарните помещения в размер на 0.3 м3/дневно) и промишлени (от измиване на площадката и от валежи в размер на 6 м3/месечно) е предвидено да се заустват в изгребни ями в имотите с обем 8 м3. За пречистване на замърсените площадкови води се предвижда локално пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител.
Транспортният достъп до бъдещия логистичен център ще се осъществява от път с ширина 6 м през имоти с №№ 000098, 000101 – полски пътища, 000042 и 000132, за които с Решение №1047/23.01.2015 г. на ОбС – Петрич е одобрен ПУП – ПП за транспортен достъп до имоти №024043 и №024033.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10 буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка по отношение местоположението на имотите, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите – Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитените зони на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и с. Ново Кономлади.