Съдържание

Посетители

В момента има 159  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №95/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Добив на строителни материали – мрамори от находище „Водицата“, землище на с. Ново Делчево, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ПИРИН КАМ“ ООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация предмет на инвестиционното предложение е за добив на мрамори за производство на трошен камък от находище “Водицата” с площ 156 327 кв. м.
Находището е проучено на основание Разрешение №710/11.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите и Договор за проучване от 27.04.2010 г.
С протокол № НБ-45/28.10.2010 г. на Специализираната експертна комисия (СЕК) при МОСВ са утвърдени запаси и ресурси от мрамори.
Дружеството е титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0431/26.04 2011 г., издадено от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Количеството на изчислените запаси и ресурси от мрамори е следното:
• категория /111/ - 321,57 хил.куб.м.;
• категория /121/ - 38,27 хил.куб.м.;
• категория /332/ - 9 976,47 хил.куб.м.
На находището е изчислена и откривка с общ обем от 250,55 хил.м3, от която в обсега на запасите са 17,34 хил.м3 а на ресурсите – 233,21 хил.м3.
Предвижда се средногодишно да се добиват 20 000 куб.м. мрамори за производство на трошен камък. При срок на концесия от 25 години от находище „Водицата” ще трябва да се отработи площ от около 50 дка.
Преработката на полезното изкопаемо ще се извършва на обособена на обекта площадка с площ около 5 дка, където ще се монтира ТСИ, фургони за канцелария и битови нужди, и ще се съхранява готовата продукция и необходимата техника.
Не се предвижда водоснабдяване и ел.захранване. За питейни нуждите на работниците ще бъде доставяна бутилирана вода. Ще бъде поставена химическа тоалетна.
Достъпът до находище „Водицата” ще се извършва по съществуващи полски и горски пътища в района, отклонение от асфалтовия път Гоце Делчев - ГКПП-Илинден, при с. Ново Лески. За целогодишното им ползване, се предвижда част от тях да бъдат разширени до 4,0 м, а основата им да бъде направена с материали от откривката на находището.
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „а” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-145/25.10.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка по отношение местоположението на находище „Водицата“, определено с приложения към уведомлението координатен регистър на точките по контура със запаса и ресурси (Приложение №5), спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени следните две защитени зони:
- защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.), на геодезично разстояние около 0.06 км;
- защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.), на геодезично разстояние около 0.12 км.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитените зони на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Хаджидимово и с. Ново Лески, и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.