Съдържание

Посетители

В момента има 228  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №93/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Преработка на мляко и търговия с млечни продукти в мобилен модул към животновъдна ферма за отглеждане на 1000 броя овце, разположена в имот № 000216, местност „Ливадите“, землище на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: „ПАСТИР“ ООД, гр, Кресна

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация и наличната такава в РИОСВ - Благоевград за инвестиционното предложение „Изграждане на овцеферма за отглеждане на овце в имоти №№ 000216 и 000145, местност „Ливадите“, землище на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград“ от директорът на РИОСВ - Благоевград е постановено решение № 37-ОС/2010 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, с което е съгласувано така заявеното инвестиционно предложение. С Удостоверение № 12/23.11.2015 г. на главния архитект на Община Кресна е въведен в експлоатация строеж „Животновъдна ферма 1000 овце“, находящ се в ПИ № 002016, землище на с. Сливница, издадено от. Към настоящия момент във фермата се отглеждат 654 бр. овце и 450 бр. агнета.
От извършени проверки на място от служители на БДЗБР, РИОСВ - Благоевград и служители от Община Кресна е установено, че в поземления имот е монтиран мобилен модул за преработка мляко и търговия на млечни продукти с площ 41 м2, същият не функционира и е с прекъснато водоснабдяване и ел. захранване.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено в поставения мобилен модул в горепосочения имот да бъде извършвана дейност за преработка на мляко от собствена животновъдна ферма в имота. В същия е предвидено да се преработват до 500 л мляко на ден. Имотът, в който ще се реализира дейността е водоснабден и захранен с електроенергия, а отпадъчните води от дейността ще бъдат зауствани в съществуващата в имота водоплътна изгребна яма.
Транспортният достъп до имота ще се осъществява по полски път.
Предвид гореизложеното така заявената дейност за преработка на мляко попада в т. 7, буква „в“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и утвърдените планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-247/16.10.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 4, т. 6, т. 7, т. 9 и т. 11 от становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – частично на територията на защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и изцяло в границите на защитена зона BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка същото подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните горе защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002003 “Кресна”, определен със заповедта за обявяването й.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002003 “Кресна” и BG0000366 “Кресна - Илинденци”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Кресна и с. Сливница и директора на БД „ЗБР“.