Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №89/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма в имот № 002219, местност „Граматиковица“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: М. Х. Х.

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация е предвидено в горепосочения имот с площ 5.146 дка и начин на трайно ползване „стопански двор“ да бъде изградена ферма за отглеждане на 56 броя крави разделени по физиологично състояние на три групи: родилен период, сухостойни крави и крави в лактация. За нуждите на обекта е предвидено в имота да бъдат изградени сграда за животни със застроена площ 1152.47 м2; торохранилище (подподово), изградено под сградата със застроена площ 732.07 м2; силажохранилище със застроена площ 765 м2 и навес за техника със застроена площ 172.09 м. Предвидено е животните да бъдат отглеждани свободно в индивидуални боксове, които ще бъдат разделени един от друг посредством напречни разграничители.
Водоснабдяването на обекта с вода за питейни и производствени нужди е предвидено да се осъществява от съществуващата водопроводна мрежа. Битовите отпадъчни води в размер на 0.2 м3/дневно е предвидено да се отвеждат във водоплътна изгребна яма с обем 25 м3, а промишлените отпадъчно води от доилната зала в размер на 0.4 м3/дневно след пречиствателно съоръжение е предвидено да бъдат отвеждани в отделна водоплътна изгребна яма с обем 25 м3. За почистване на същите е представен договор с „ВиК“ ЕООД Благоевград.
Формираната торова маса в размер на 4 м3/дневно е предвидено да бъде съхранявана в подподово водоплътно торохранилище с капацитет 716 м3, като след нормативно определения престой е предвидено да бъде използвано за селскостопански нужди.
Транспортния достъп до имота ще се осъществява по четвъртокласен път.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква „д“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и утвърдените планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-70/29.08.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 2, т. 3, т. 7, т. 8 и т. 9 от становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близо са разположени границите на защитени зони BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.) и BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002076 “Места” и BG0001021 “Река Места”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гоце Делчев и с. Лъжница и директора на БД „ЗБР“.