Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №84/2017 г.

Инвестиционно предложение:“Изграждане на училище за плувци в имот № 031131, местност „Топлицата“ и училище на готвачи и други в имот № 031130, местност „Топлицата“, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: В. К. Г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в земеделска земя с обща площ 6.735 дка и начин на трайно ползване да бъдат изградени два броя сгради - училища, всяко със застроена площ 250 м2, в които ще има помещения за обучение, тоалетни, бани, сервизни помещения, а в имот № 013131 ще бъде изграден и плувен басейн с размери 50х20 м. Всяко от училищата ще приема по 25 ученика.
Водоснабдяването на обекта за питейно - битови нужди ще се осъществи от предвиден за изграждане сондажен кладенец, като необходимите водни количества ще бъдат 73 м3/годишно и за захранване на басейна и смяна на водата в него около 2190 м3/годишно. Образуваните отпадъчни води ще се отвеждат в предвидени за изграждане два броя водоплътни изгребни ями с обем 15 м3, чрез изграждане на площадкова канализация.
Електрозахранването на новопредвидените обекти ще се осъществи чрез монтаж на МКТП 20/0.4 и се захрани с подземно кабелно отклонение от ВЛ 20 kV „Вълкосел“.
Транспортния достъп до имотите ще се осъществява по полски пътища.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 2, буква „г“ и т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
Съгласно становище с изх. № П-01-236/05.09.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 4, т. 5,т. 6, т. 8 и т. 10 от становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка същото подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните горе защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002076 “Места”, определен със заповедта за обявяването й.
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва подробна информация по отношение на електрозахранването на имота, което затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху горецитираните защитени зони. В предвид това е необходимо възложителят да внесе следната информация:
1. Да се да се представят координатни точки на трасето на електропровода, придружени от информация за използваната координатна система или да се приложи парцеларният план за електроснабдяване на имота (ако има изготвен такъв).
2. Да се направи описание и характеристика на всички имоти, които ще бъдат засегнати от предвиденият за изграждане електропровод, вкл. да се посочи дължината на връзката.
След представяне на горната информация и въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС по изискуемата се процедурата по реда на чл. 31 от ЗБР ще се произнесем на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гоце Делчев и с. Мосомище и директора на БДЗБР.