Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №83/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на предприятие за консервиране на плодове и зеленчуци в поземлени имот №029037 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „ВЕСЕЛИН ЗАРАНКОВ“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в посочения по-горе имот с площ 6.785 дка и предназначение „нива“ изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци. Предвидено е да бъде изградена сграда със застроена площ 1140 м2, склад, офис и съответните битови помещения за персонала. В предприятието е се предвижда дневно да се произвеждат 7 т консерви и 10 000 л сокове.
Захранването на обекта с електроенергия ще се осъществи от съществуваща въздушна линия НН (съществуващ в близост стълб), чрез изграждане на кабел НН положен в изкоп. За питейни нужди е предвидено доставяне на бутилирана вода. За битови нужди ще се ползва вода от цистерна, която ще се зарежда от водоснабдителната мрежа на с. Борово. Отпадъчните води е предвидено да се отвеждат в изгребни ями. Технологичните отпадъчни води, преди отвеждането им в изгребна яма ще бъдат пречиствани.
Предвижда се ограждане на имота с мрежа и метални колове. Достъпът до имота се осъществява по граничещ с него полски път.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 7 буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград. На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-233/11.09.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо спрямо инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Горецитираният имот, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада изцяло в граници на защитена зона от мрежата Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG00002076 „Места”, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Места”, определен със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици и популации, предмет на опазване в защитена зона „Места”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гоце Делчев и с. Борово и директора на БДЗБР.