Съдържание

Посетители

В момента има 480  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №77/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на стопанство от 300 дка насаждения от боровинка в имоти № 000658 с площ 174.295 дка и № 000666 с площ 166.000 дка, местност „Горната лъка“, землище на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: А. Д. Б.

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация в горепосочения имот, представляващ урбанизирана територия с площ 20.631 дка и начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“ са изградени 10 броя едноетажни сгради с предназначение „сгради със специално предназначение“.
Инвестиционното предложение предвижда създаване на стопанство от 300 дка насаждения от боровинки (американска култивирана черна и синя боровинка) в горепосочените имоти с обща площ 340.295 дка, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване „пасище, мера“.
Напояването на насажденията е предвидено да се осъществи чрез поставяне един брой цистерна от 20 м3 на място, в която ще се събира дъждовна вода и допълнително от р. Стара река чрез изграждане на ново водовземно съоръжение.
При реализирането на инвестиционното предложение не се предвижда промяна на съществуващата и/или изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпа до имотите се осъществява по съществуващи полски пътища.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
Съгласно становище с изх. № П-01-119/24.08.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 8, т. 9 и т. 10 от становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

При извършената проверка относно местоположението на имотите, в който е предвидено да се реализира инвестиционно предложение (имоти с номера 000658 и 000666, находящи се в местността Горната лъка в землището на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград), спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че имотите, съответно инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попадат изцяло в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г„ изм. и доп.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп..), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Симитли, кмета на с. Сушица и БДЗБР.