Съдържание

Посетители

В момента има 277  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №75/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на млекопреработващо предприятие и сондажен кладенец в имот № 029027, местност „Туркаре“, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: О. Р. К.

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация в горепосочения имот с площ 5.000 дка и начин на трайно ползване „прераб. метал“ е предвидено изграждане на млекопреработващо предприятие с капацитет 5000 л преработено мляко на ден. Предвидено е в предприятието да бъдат произвеждани бяло саламурено сирене, кашкавал, кисело мляко, извара,масло и имитираши продукти, съдържащи в състава си мляко.
До изграждане в бъдеще на собствен трафопост и присъединяване на имота към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Електро - България“АД, електрозахранването на предприятието е предвидено да се извършва от собствен електрогенератор с инсталирана мощност 100 kW и работна мощност 50 kW. Водоснабдяването на обекта за питейно - битови, производствени и противопожарни нужди е предвидено в рамките на имота да бъде изграден собствен водоизточник с дълбочина до 50 м и годишно предполагаемо потребление 12 000 м3/годишно. За отвеждане на образуваните битови и промишлени отпадъчни води след ЛПСОВ са разгледани два варианта: чрез изграждане на бетонова водоплътна изгребна яма и заустване във воден обект р. Места чрез канализационно отклонение с дължина 297.55 м.
Транспортния достъп до имота ще се осъществява по полски път.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 2, буква „г“ и т. 7, буква „в“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
Съгласно становище с изх. № П-01-196/16.08.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 8 и т. 10 от становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по - долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка по отношение местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Извършената към момента проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ - Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитена зона BG0002076 „Места”, на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС, в която следва да се предостави информация за наличие на синури, единични и групи дървета в границите на имота и за предвиждания за тяхното премахване и/или запазване, в случай че се засягат.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гърмен и кметство с. Марчево и БДЗБР.