Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №71/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 200 броя овце в поземлен имот с идентификатор 02676.77.61 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: К. С.

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация е предвидено в земеделска земя с площ 1.629 дка и начин на трайно ползване „нива“ да бъде изградена ферма за отглеждане на 200 броя овце с доилна зала. В имота е предвидено да бъде изградена сграда със стоманена конструкция със стени и таван от термопанел. Подовете е предвидено да са трамбовка с дълбочина 1 м, а технологичните и обслужващи пътеки и доилната зала ще бъдат бетонови. Предвидено е храненето на животните да се осъществява механизирано, а поенето ще бъде с автоматични поилки, разположени в зоните за обитаване от животните.
Електрозахранването на имота е предвидено да се осигури от дизелов генератор.
Водоснабдяването на обекта е предвидено да се осъществи чрез монтиране на подземен резервоар, годен за съхраняване на вода за питейно - битови нужди, който ще бъде пълнен периодично с водоноска, за което е сключен договор с „ВиК‘ ЕООД, гр. Благоевград.
Битово - фекалните води от битовата част на обекта в размер на 110 м3/годишно е предвидено да се заустват в изгребна яма с капацитет 15 м3. Очакваното годишно количество промишлени отпадъчни води, формирани от дейността на обекта (измиване на доилна зала и доилна техника) в размер на 99 м3/годишно, след преминаване през пречиствателно съоръжение (мазниноуловител) се предвижда да се заустват във втора изгребна яма с капацитет 15 м3.
За периодичното почистване на двете изгребни ями е представен договор с фирма, която да транспортира отпадъците до ПСОВ - гр. Разлог, която да осигури необходимото пречистване.
Формираната торова маса в размер на 370 м3 за 6 месеца ще се събира в торова яма с капацитет 370 м3, осигуряваща съхранението на тора за 6 месеца. Торовата маса ще се използва за наторяване на земеделски земи.
Транспортния достъп до имота ще се осъществява по полски път.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в т. 1, буква „д“ на Приложение № 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и утвърдените планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-185/04.08.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016 - 2021 г.) и ПУРН (2016 - 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 2, т. 3, т. 5, т. 6, т. 8 и т. 10 от становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близо, на отстояние 3100 м са разположени границите на защитени зони BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.3.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони BG0000209 «Пирин».
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Банско и директора на БДЗБР.