Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №68/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на офис сграда, автомивка, паркинг и бензиностанция в поземлен имот №105012 в местността Лозята, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград

Възложител: „ЕКОГРУПТРАНС - 2“ ООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имот с №105012, площ 7.573 дка и начин на трайно ползване „нива“ да се изградят:

- Бензиностанция с АГСС, състояща се от 3 бр. колонпомпи (2 комбинирани колонки 1 високо дебитна колона за ТИР), подземни резервоар (3 бр. с обем 30 м3 и 1 с обем 10 м3) и търговска сграда;
- Пететажна офис сграда;
- Автомивка;
- Паркинг с капацитет общо 52 места (10 места за ТИР, 39 места за автомобили и 3 места за автобуси).
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от мрежата НН на населеното място.
Водоснабдяването е предвидено да се осигури от водопроводната мрежа на с. Копривлен, а отпадъчните води да се включат в канализация. Предвижда се производствените отпадъчни води преди заустването в канализацията да преминават през каломаслоуловител.
Достъпът до имота ще се осъществява по граничещ с него второкласен път.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
От извършената проверка по отношение местоположението на имота, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51 от 2010 г.).
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Хаджидимово и кметство с. Копривлен