Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №63/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци (короотвал), находящо се в поземлени имоти с идентификатори 61813.670.254 и 61813.670.255, местност „Седрач“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: община Разлог

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционното предложение се предвижда закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци (короотвал), на „ Пиринхарт“ АД, чиято експлоатация е преустановена с прекратяване на дейността на предприятието. Площадката на депото е разположено върху имот с идентификатор 61813.670.254 с площ 5182 кв. м и имот с идентификатор 61813.670.255 с площ 20058 кв. м.
Депото е ситуирано върху десния скат на дерето, заустващо в р. Седръч с граници: съществуващия път за общинското депо за битови отпадъци от запад, асфалтов път и земонасипна дига от север, талвега на дерето от изток и опорна дига от юг.
Депото не отговаря на изискванията на Наредба №6/27.08.2013 г. – няма изолационен пакет по дъното, не са изградени трайни системи за отвеждане на инфилтрат и повърхностни води, не се провежда мониторинг и контрол и подлежи на закриване и рекултивация.
Рекултивацията ще бъде техническа и биологическа и ще засегне имоти с идентификатори 61813.670.254, 61813.670.255 и 61813.670.267 (полски път).
По данни от геодезическо заснемане и съществуващ картов материал е определен обем на отпадъците около 69800 куб. м. Отпадъците в дълбочина са биоразградени, а в повърхностните пластове и близо до пътя от запад са по-свежи.
За рекултивация на депото ще се изполват песъчливи глини за направата на горния изолационен слой; хумусния слой ще се изпълни от смесването на песъчливи глини с биоразградени дървесни отпадъци. Поради малкото количество инфилтрат, което ще се образува след изграждане на горния изолационен (рекултивационен) слой не се препоръчва направа на дренажна система за събиране на инфилтрата. За отвеждане на чистите повърхностни води се предвиждат отводнителен канал за отвеждане на вътрешните повърхностни води на дерето и канавка - за предпазване на площадката от външни води от северозападните терени. Отводняването зауства в близкия водоприемник – р. Седръч посредством съществуващата пътна канавка. Ще се използват и се запазят функциите на изградените съоръжения за предпазване на дерето от притока от горележащия му водосборен басейн.
В горния изолационен екран се предвижда изграждане на газови кладенци с биофилтър за изпускане на биогаз в атмосферата.
Предвижда се да се изгради мониторингова система за следене на качеството на подземните води и деформациите на тялото на депото.
Биологичната рекултивация има за цел укрепване на почвената повърхност и намаляване на почвената ерозия на хумусния слой.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 11, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-240/11.07.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
От извършената проверка по отношение местоположението на имотите, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци (короотвал) в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
Копие от писмото е изпратено до директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“