Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №60/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на животновъдна ферма в поземлени имоти с идентификатор 02676.70.7, местност „Свети Архангел“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: Г. Б. Л., И. Б. Л.

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация и документация се предвижда в имота да бъде изградена животновъдна ферма за отглеждане на 150-200 бр. кози. Фермата ще бъде с размери 12/40 кв.м. Предвижда се изграждане на сграда, склад за концентриран фураж, санитарни възли, помещение за охлаждане на млякото, доилна част, торохранилище, сграда за работниците.
Водоснабдяването за битови и производствени нужди е предвидено да се осъществи чрез монтиране на подземен ПЕ резервоар, който периодично ще се пълни с вода от водоноска, съгласно представен договор с „ВиК“ЕООД-гр. Благоевград.
Отпадъчните води (битови и производствени) ще се заустват в изгребна яма.
За достъп до имота ще се ползва съществуващ път.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
От представената документация става ясно, че за реализиране на инвестиционното намерение ще бъде изработен Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с № 070007, местност „Свети Архангел“, землище на гр. Банско, община Банско, област Благоевград и отреждането му за „ферма за животновъдство“.
Тъй като предвижданията и обхвата на инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на изработвания ПУП-ПЗ, считаме за целесъобразно да допуснем прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от ЗООС и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста на ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Съобразно това, предвид разпоредбата на чл. 21, т. 2 от Наредбата за ОВОС, за достатъчно основание за одобряване на проекта на ПУП-ПЗ , следва да се счита постановено положително решение в резултат на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС. Обръщаме Ви внимание, че за потвърждаване на последното е наложително окончателният проект на ПУП-ПЗ да съответства напълно на предмета и обхвата на инвестиционното предложение, за което е проведена процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 3700 м от имота са разположени границите на защитени зони BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/2007 г.) и BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572/ 08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп..), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
Същата се съвместява с процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Банко и Басейнова дирекция ЗБР-гр. Благоевград.