Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №55/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на лозови насаждения с капково напояване в поземлени с №№ 050003, 050004, 050006, 050007 и 050008 в землището на с. Хърсово, и изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот №068009 в землището на с. Хърсово община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „БЕЛА ФРУКТ“ АД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда създаване на лозови насаждения от десертни сортове грозде на площ от 31.998 дка в посочените по-горе имоти с начин на трайно ползване „нива“.
Предвидени са следните дейности: почистване на терена, риголване, подравняване на площта; засаждане; изграждане на подпорна конструкция.
За напояване на лозовите насаждения ще бъде изградена капкова система. С цел осигуряване на необходимите количества вода за захранването на капковата система се предвижда изграждане на сондажен кладенец с предполагаема дълбочина 35 м в имот №068009. Годишно за поливни нужди се предвижда да се ползват около 20 000 м3.
За транспортиране на водата от сондажния кладенец до имотите ще бъдат положени водопроводи през общински полски пътища.
Предвижда се за питейно-битови нужди да се осигурява бутилирана вода. Ще бъде поставена и химическа тоалетна.
За достъп до имотите ще се ползват съществуващи полски пътища.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-188/02.06.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инвестиционното предложение е допустимо спрямо инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията в т. 6 и т. 8 от становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
От извършената проверка по отношение местоположението на имотите, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени следните защитени зони:
• защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
• защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-283/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 29 от 2010 г.).
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
Същата се съвместява с процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и кметство с. Хърсово директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.