Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №44/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за преработка и консервиране на плодове, зеленчуци и гъби в имот № 000192, местност „Черешата“, землище на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Д. П.

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в имот № 000192, местност „Черешата“, землище на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград да бъде изграден цех за консервиране на плодове, зеленчуци и гъби с площ около 1800 м2, и паркинг с капацитет 5 паркоместа.
Проектният капацитет на цеха ще бъде:
- консерви – 7 тона/дневно или 1200 тона/годишно;
- сокове – 10 000 литра/дневно или 960 000 литра/годишно.
За водоснабдяване на бъдещия обект ще бъде доставяна вода с водоноски, за което е представено становище за осъществяване на тази възможност от „ВиК“ ЕООД – гр. Благоевград с изх. № ПИ-10-117/17.03.2017 г. предвид това, че капацитета на довеждащия водопровод не позволява присъединяването на допълнителни потребители.
Формираните битови-отпадъчни води в размер на 5 куб.м/ден ще бъдат зауствани в изгребна яма. Производствените отпадъчни води около 10 куб.м/ден, ще се формират от измиване на технологичното оборудване и инвентар и при почистване и дезинфекция на производствените помещения, се предвижда да преминават през локално пречиствателно съоръжение и ще бъдат заустени в изгребна яма.
Захранването с ел.енергия ще се осигури от два броя собствени генератори.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 7, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-84/05.04.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията поставени в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
От извършената проверка по отношение местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение (имот № 000192 в местността „Черешата“, землище на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград), спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че имотът, съответно инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попада в границите на следните две защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР:
защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.);
защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
Извършена към момента проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитена зона BG0002076 „Места” и защитена зона BG0001021 „Река Места” на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС, в която следва да се предостави информация и за:
вида и начина на ползване на имота към момента, в това число и за съществуващата в границите на имота тревна, храстова и дървесна растителност;
необходимост от реконструкция/разширение на съществуващия полски път, по който се осигурява достъп до имота;
местоположението на предвидени за изграждане/обособяване строителни площадки и на места за разполагане на строителна техника и др. подобни, необходими за извършване на предвидените СМР
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гоце Делчев и кметство с. Господинци и БДЗБР.