Съдържание

Посетители

В момента има 298  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №33/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на открит паркинг на територията на гр. Сандански с местоположение при ул. „Борис Сарафов“ в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1753 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански (зад сградата на бивш „Битов комбинат“ в УПИ I в кв. 87 по плана на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в част от урбанизирана територия с обща площ 2.042 дка и начин на трайно ползване „за друг вид обществен комплекс, обект“ да бъде изграден открит паркинг с капацитет около 28 броя паркоместа. Предвидено е паркоместата да са със следните габарити 5 м на 2.40 м, разделени с маркировка с ширина 0.10 см. С реализиране на предложението е предвидено подмяна на бордюрите 18/35 см и прилежащия тротоар към тях. Тротоарите ще бъдат подменени с нови бетонови плочи. Инвестиционното предложение не предвижда изменение на оста на пътя и следва съществуващото положение. Транспортния достъп до имота ще се осъществява по ул. „Борис Сарафов“.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп..), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена границата на защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.).
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански.