Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №29/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в имот № 016072, местност „Чапрашажко“, землище на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: „ГЪЛЪБОВИ ТРАНС“ ЕООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация и документация имот № 016072, местност „Чапрашажко“, землище на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил е отреден за „картинг писта“. Инвестиционно предложение за „Изграждане на картинг писта в имот № 016072, местност „Чапрашажко“, землище на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“ е съгласувано с писмо изх. № 1764(2)/22.05.2015 г. Съгласно същото за питейни нужди е предвидено да се доставя бутилирана вода, за противопожарни нужди е предвидено монтиране на резервоар.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец с проектна дълбочина до 100,0 м в имот № 016072 за питейно-битово водоснабдяване на проектен обект „Картинг писта“, включващ картинг писта, административно – битова сграда и навес за картинг машини. Необходимото водно количество е изчислено в размер на 1016 м3/год. при средноденонощен дебит 0,04 л/сек.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-52/09.02.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията поставени в становището.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени границите на защитени зони BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.) и BG0002107 „Бобошево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002099 “Кочериново” и BG0002107 „Бобошево“.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Кочериново и кметство с. Бараково, и до БДЗБР.