Съдържание

Посетители

В момента има 272  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №27/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на постройки за отглеждане на животни в имот №060013 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: МАРИЯН ВАКЪВЧИЕВ

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация в имот №060013 с площ 11.995 дка и начин на трайно ползване „нива“ са изградени две сгради. Предвижда се същите да се ремонтират и преустроят в кравеферма за отглеждане на 20 бр. крави и овцеферма за отглеждане на 200 бр. овце. Ще бъдат обособени помещение за персонала, помещение с хладилна вана за съхранение на млякото.
Торовата маса формирана от отглеждане на животните е предвидено да се съхранява на торова площадка и след престояване ще се ползва за наторяване.
Имотът е захранен с ел. енергия и вода. Отпадъчните води е предвидено да се включат в канализационната мрежа на с. Левуново като се изгради отклонение с дължина около 200 м.
За достъп до имота ще се ползва съществуващ път.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1 буква „д“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-553/07.02.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР (2016– 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016– 2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда и при условията на Глава трета от Наредбата за ОС.
При извършената проверка относно местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционно предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), се установи, че имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.);
- защитена зона BG0002098 „Рупите“, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.);
- защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди“, обявена със Заповед №РД-283/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 29/2010 г.).
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и кметство с. Левуново и до БДЗБР.