Съдържание

Посетители

В момента има 499  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №3/2017 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на цех за сирена и складова база в УПИ І-126, 127, 133, кв. 24 по плана на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“ и “Изграждане на пристройка към съществуващо котелно, находящо се в УПИ ІХ, кв. 57 по плана на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград и монтиране на нов котел“

Възложител: „МАТАНД“ ЕООД

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация УПИ І-126, 127, 133, кв. 24 по плана на с. Елешница е изграден цех за преработка на мляко е капацитет 45 т/ден (30 т за сирене и 15 т за кашкавал), като към момента се достига до 18 т/дневно.
С настоящите инвестиционни предложения се предвижда:
1. В същия имот да се изгради нов цех за производство на сирена и складова база. Електрозахранването и водоснабдяването на бъдещия цех ще се осъществи от съществуващ ел. провод и водопровод, изградени за цеха за преработка на мляко. Отпадъчните води от бъдещия цех ще бъдат включени към изградено пречиствателно съоръжение. В новия цех се предвижда да се преработват 30 т мляко/дневно.
2. Изграждане на пристройка към съществуващо котелно, находящо се в УПИ ІХ, кв. 57 по плана на с. Елешница и монтиране на нов на нов котел с топлинна мощност 1415 kW, който да обслужва съществуващия цех за преработка на мляко в съседния имот - УПИ І-126, 127, 133 и предвидения за изграждане нов цех за сирене в същия имот.
Инвестиционното предложение за производство на сирене попада самостоятелно в обхвата на т. 7 буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 3, когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни/поддържащи дейности, те също се включват в изискващата се оценка. Ако спомагателните/поддържащи дейности самостоятелно като инвестиционни предложения са предмет на ОВОС, всички оценки се съвместяват, като се провежда една обединена процедура. Във тази връзка е необходимо при провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС да бъдат разгледани и анализирани, както дейностите по изграждане на цеха за сирене и складова база, така и изграждане на изграждане на пристройка към съществуващото котелно и монтиране на новия котел.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”.
При извършената проверка относно местоположението на имотите, в който е предвидено да се реализира инвестиционно предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), се установи, че имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
След анализ на представената информация и документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, според която инвестиционното предложение „Изграждане на цех за сирене и складова база в УПИ І-126, 127, 133 в кв. 24 по плана на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград и на пристройка към съществуващо котелно, находящо се в УПИ ІХ в кв. 57 по плана на с. Елешница, община Разлог, област Благоевград“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.

Копие от писмото е изпратено кметовете на община Разлог и кметство с. Елешница.