Съдържание

Посетители

В момента има 165  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2017 г.

Съобщение №2/2017 г.

Инвестиционно предложение: „Външно електрическо захранване на стопанска постройка и система за капково напояване в имоти №022015, 022016, 022018, 022019, 022020, 022022, 022023, 022024, 022025, 022037, землище на с. Полето, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: "Онбашийски" ЕООД

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.12/12.02.2016 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С настоящето инвестиционно предложение се предвижда електрозахранване на стопанската постройка и системата за капково напояване. Същото е предвидено да се осъществи от ВЕЛ 20 кV „Брежани“, чрез изграждане на отклонение (въздушна линия) с дължина 897 м, с нови проводници на нова стълбова линия по трасе на електропровод отразен в КВС, изграждане на кабелна линия 20 кV с дължина 99 м и комплектен трансформаторен пост (КТП) в имот №022018, землище на с. Полето. Съгласно приложената схема и технически проект на електрозахранване, в участъка ще бъдат монтирани 11 бр. стоманобетонни и стоманорешетъчни стълба 20 кV до имот №022018, като трасето преминава през земеделски земи и горски територии.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 3, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотите и трасето, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 1500 м от местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени границите на защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 97/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”

Копие от писмото е изпратено кметовете на община Симитли и кметство с. Полето, и до БДЗБР.