Съдържание

Посетители

В момента има 179  гости и няма потребители и в сайта

Новини

През април експертите от РИОСВ – Благоевград са извършили 110 проверки на 82 обекта

През месец април 2023 г. от РИОСВ – Благоевград са извършени общо 110 проверки на 82 обекта, като 37 броя от проверките са извънредни – 7 броя по жалби и сигнали, 1 броя на нов обект, 6 броя по постъпила информация с уведомление за инвестиционно предложение и/или друг начин и 22 броя по заповеди и писма на МОСВ и други институции.

В рамките на осъществения контрол през месеца са дадени 34 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки.
За периода са постъпили 10 броя жалби и сигнали, по които са предприети съответните мерки, а сигналите извън компетентността на РИОСВ са препратени за решаване от съответните компетентни органи, за което са уведомени жалбоподателите.

Съставени са 3 броя акта за установяване на административно нарушение (АУАН). За извършено нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух за неспазване изискванията за провеждане на емисионен контрол на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от два броя камери за нанасяне на покрития върху дървени повърхности в Цех за производство на столове. Един АУАН на Община за нарушение на Закона за водите, изразяващо се в заустване на смесен поток отпадъчни води след филтрационна траншея в отклонение от нормите за допустима степен на замърсяване по показатели „Неразтворени вещества“, „БПК5” и „ХПК. АУАН на дружество за неизпълнение на предписание по Закона за управление на отпадъците.

Сключени са три споразумения за приключване на административнонаказателното производство по установени нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Пълният текст на месечния отчет е публикуван на интернет страницата на РИОСВ – Благоевград в секция Контролна дейност.