Съдържание

Посетители

В момента има 756  гости и няма потребители и в сайта

Новини

31 март краен срок за всички титуляри на разрешителни за заустване, издадени по реда на Закона за водите да представят доклади

РИОСВ – Благоевград уведомява всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, че съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999 г. с посл. изм. и доп.) в срок до 31 март 2023 г. е необходимо да предоставят на директора на РИОСВ доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за предходната 2022 г.

Докладът следва да бъде представен и на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Неизпълнението на задължение представлява административно нарушение, за което е предвидена имуществена санкция в размер от 150 лв. до 1000 лв., съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

 

Примерен  формуляр  на доклада