Съдържание

Посетители

В момента има 95  гости и няма потребители и в сайта

Новини

РИОСВ – Благоевград започва изпълнението на дейности по Кампанията „Младежи за околната среда“

Mladeji za okolna sreda crvРИОСВ – Благоевград в партньорство с четири неправителствени организации започва изпълнението на инициативи в рамките на Кампанията на Министерството на околната среда и водите – „Политики за младежта в сферата на околната среда“ („Младежи за околната среда“).

В рамките на Кампанията, РИОСВ – Благоевград ще изпълнява собствена инициатива с наименование „Всеки печели, ако работим заедно!“. Основната цел на инициативата е насърчаване и увеличаване ефективността на дейностите по опазване на околната среда, чрез привличане и насърчаване на сътрудничество с местни ромски общности относно предприемането на съвместни действия по отношение на идентифицирани общи предизвикателства – замърсени с отпадъци терени, прилежащи към обитавана от ромската общност територия, липса на знания и информация.

В партньорство с Народно читалище „Проф. д-р Ас. Златаров 1927“ – с. Смилян, общ. Смолян., ще се изпълнява инициативата „Младежки принос за гражданска наука – обучения на младежи за събиране на данни за видовото многообразие по средното течение на р. Места чрез съвременни дигитални приложения“. Основните цели за изпълнение на дейностите са: опазване на биоразнообразието и крайречните местообитания в поречието на средното течение на р. Места; включване на повече млади хора в процеса по събиране на данни за крайречните местообитания; привличане на младежи към идеята за гражданска наука, чрез популяризиране възможностите на съвременни дигитални приложения.

В партньорство със Сдружение „Център за природни и социални изследвания“, гр. Благоевград, ще се изпълнява инициативата „Приложението на дистанционните методи (сателитни изображения) в дейностите по опазване на околната среда“. Целта е активно включване на младите хора в дейностите за опазване на околната среда, като сред ученици и студенти ще бъдат представени възможностите на съвременните ГИС базирани технологии и сателитни изображение при формирането на политиките по опазването на околната.

В партньорство със Сдружение „Регионално движение „Екоюгозапад“, гр. Благоевград, ще се изпълнява инициативата „Младежка Еко Мрежа за Отговорност и Отчетност – МЕМО2“. За изпълнение на дейностите ще бъдат привлечени младежи за създаване на мрежа от „посланици“, които да служат като референти по въпросите на околната среда сред техните връстници. Целта е повишаване на отговорността и отчетността на институциите в региона посредством мониторинг на техните политики и действия от мрежа от младежки еко-активистки ядра за мониторинг на политиките и действията на институциите.

В партньорство с Фондация „Опън Спейс“, гр. София, ще се изпълнява инициативата „Лаборатория „Мръдни си пръста“. Целта на инициативата е активно участие на младежите в подготовката и прилагането на мерки за противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци. Промяна в навиците, отношението и поведението на младите хора; разумно използване на ресурсите (вкл. повторно) и декарбонизацията; постигане на по-добра видимост сред широката общественост на теми, свързани със зелената трансформация и опазването на природата, включително и на младежкото участие и младежките идеи в тези процеси.