Съдържание

Посетители

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Покани за подаване на проектни предложения на тема „Жените в синята икономика“

Морски клъстър България – Национален хъб към Механизъм за подкрепа за Черно море предоставя възможност за подаване на проектни предложения за финансиране по линия на Рамкова програма „Хоризонт Европа“ и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Поканите по програма „Хоризонт Европа“ са за проекти, насочени към опазване и възстановяване на крайречни и крайбрежни влажни зони, солени блата и тяхното биоразнообразие, решения за защита и възстановяване на крайбрежни и морски местообитания, както и теми свързани с намаляване замърсяването и морските отпадъци и иновативни решения за справяне с този проблем. Внимание се обръща и на темата за насърчаване образованието на младежите за „синя“ устойчивост и опазване на морските и сладководни екосистеми. Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури насочва внимание към участието на жените в различните сектори на синята икономика.

С бюджет от 2,5 милиона евро поканата ще помогне за увеличаване на участието на жените в различните сектори на синята икономика като рибарство, аквакултури, корабостроене, морски транспорт, офшорна възобновяема енергия, синя биоикономика, както и аквакултури във вътрешността и в морето. Очаква се да бъдат финансирани до 2 проекта с изключително съфинансиране от 90%.

Всеки проект трябва да бъде фокусиран върху поне три сектора, за да се интегрират и разширят добрите практики и дейности, от сектори, където вече има данни и вече са предприети действия по отношение на равенството между половете (например корабоплаване, риболов и т.н.) до сектори, в които данните са все още ограничени (например офшорни възобновяеми енергийни източници, синя биоикономика, роботика и др.).

По линия на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, поканата е за представяне на проектни предложения на тема: „Жените в синята икономика“, с краен срок за кандидатстване 22 септември 2022 г.

Допълнителна информация за финансирането, както и линкове към всяка от публикуваните покани са достъпни на: https://www.marinecluster.com/bg/news/novini/