Съдържание

Посетители

В момента има 231  гости и няма потребители и в сайта

Новини

До 15 февруари 2020 г. - информация и отчети за ОРВ и ФПГ

15 февруари е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Благоевград на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), за предходната календарна година. Задължението е на всички лица, които извършват дейности от обхвата на Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащите парникови газове (обн. в ДВ бр. 20/2017 г.).

Съгл. Наредба №1/2017 г. отчетите се изготвят в следните формати:
- оператори на инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет, съгл. Приложение №9;
- ползватели на флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет, съгл. Приложение №7;
- дистрибутори на флуорирани парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет, съгл. Приложение №5.

По отношиние на докладването за веществата, които нарушават озоновия слой (ВНОС) операторите докладват по същите форми.

За лицата, които не представят в срок информацията за тези вещества Закона за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоба от 500 до 2000 лева, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева.