Съдържание

Посетители

В момента има 429  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Промяна в административни услуги предоставяни от МОСВ, които влизат в сила от 28 август

С Постановление № 203 от 15 август 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (обн. ДВ. бр. 67 от 23 август 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) са приети изменение и допълнения на:

1. Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ТУК
2. Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни - ТУК
3. Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях - ТУК
4. Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - ТУК