Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Проект BIO2CARE стартира успешно с основна цел да подобри ефикасността на мерките за опазване на биоразнообразието в защитените територии, чрез въвеждането на нова иновативна технология за управление

interreg    bio2care

От 14-16 ноември 2017 г. в гръцкия град Хросопули, Община Нестос успешно се проведе първата среща на комитета за управление на проект BIO2CARE/ „Засилване на капацитета на защитените територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие”, финансиран по програмата за Европейско териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България 2014-2020”,” с Договор за субсидия № B2.6d.08. Срещата се проведе в заседателната зала на община Нестос и бе едновременно официално начало на проекта и първа среща на управителния комитет. В събитието взеха участие представители на водещия партньор на проекта – Тракийски университет „Демокрит“ - гр. Ксанти и на партниращите организации по проекта: от гръцка страна Съвет за управление на делтата на река Нестос и езерата Вистонида-Исмарида, Община Нестос, Природонаучен музей Гуландрис/Гръцки център „Биотоп на влажните зони, Национална конфедерация на хората с увреждания, клон Северна Гърция, а от българска - Регионална инспекция по околна среда и водите - Благоевград, Дирекция „Национален парк Рила“, Югозападният университет „Неофит Рилски“ - Благоевград и Пиринският туристически форум.

Приветствено слово за стартирането и успешното изпълнение на проекта направи кмета на община Настос. Екипа за изпълнение на проект BIO2CARE обединява общо девет научни, изследователски, неправителствени и публични организации с признат авторитет, които обединяват експертни знания и опит при наблюдението и опазването на биоразнообразието и администрирането на защитени територии.

В своето въвеждащо изказване ръководителя на проекта д-р Георгиус Гайдаджис, директор на лабораторията по мениджмънт на околната среда и индустриална екология към университета „Демокрит“ – гр. Ксанти, подчерта, че партньорите по проекта обединяват усилията си за реализиране на общата цел - засилване на управленския капацитет на защитените територии, чрез нова иновативна методология, чрез реализирането на следните дейности: Оценка на състоянието на околната среда и антропогенното натоварване на териториите, на които ще се извършват дейностите планирани за изпълнение; Прилагане на нова иновативна технология за изчисляване на поемната способност на защитените територии; Изграждане на мрежа за наблюдение и предотвратяване на нелегални дейности; Създаване на софтуерен продукт за подобряване на управленския капацитет на защитените територии и публикуването на доклад с препоръки за прилагането на добри практики при управлението на защитените територии.

В контекста на изложеното по-горе всички участващи партньори се ангажираха да приложат своите професионални умения и възможности, както и да работят през следващите 24 месеца за успешното изпълнение и постигане целите на проекта. Чрез работа са участници в проекта се надяват да създадат един краен продукт, който да бъде в съответствие с европейските, националните и регионални приоритети в областта на опазването на биоразнообразието.

 

IMG 3989  IMG 3994   
     

 

 

1 ap2 ap3 ap4 ap5 ap6 ap7 ap8 ap9 ap10 ap