Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Няма превишение на нормите за фини прахови частици във въздуха в резултат на запалване на депото за неопасни отпадъци на община Кочериново

Няма превишение на установените норми за фини прахови частици във въздуха в резултат на запалването на депото за неопасни отпадъци на община Кочериново, местността Айдере в землището на с. Бараково. Това показват измерените от автоматична измервателна станция за качество на атмосферния въздух (АС за КАВ), намираща се в кв. „Ален мак“ на Благоевград.

За двата дни от възникване на пожара – 21 и 22 юли, средноденонощната концентрация по показателя ФПЧ10 е под нормата за опазване на човешкото здраве – 50 микрограма на кубичен метър. Няма установени превишения на нормите и по останалите контролирани от АИС показатели – азотен оксид, азотен диоксид, азотни оксиди, серен диоксид, озон, бензен, толуен и пара-ксилен.

В момента РИОСВ – Благоевград извършва проверка на място на територията на депото с представители на община Кочериново. Установяват се обстоятелствата за възникване на пожара, а на кмета на общината ще бъдат дадени предписания за незабавното му потушаване и недопускане на повторно запалване.