Съдържание

Посетители

В момента има 60  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Стартира ежегодния конкурс за 2018 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“

Започна конкурсът за 2018 г., провеждан в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси. Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 хил. лв. за провеждане на Националния конкурс „Чиста околна среда” за 2018 г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.”

Обявата за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронната страница на ПУДООС и във вестниците „24 часа“ и „България днес“ на 19 януари 2018 г.

Информация и покана за участие към държавни и общински училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие / Обединени детски комплекси: Тук

Информация и покана за участие към общини и кметства: Тук

Средствата по предстоящата Кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

1. За проекти на общини и кметства до 10 000 лв. с ДДС на обща стойност – 2300 хил. лв.
2. За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 5000 лв. с ДДС на обща стойност – 1200 хил. лв.

Крайният срок за подаване на проектите:
• училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси – 16. 02. 2018 г.
• общини и кметства – 02. 03. 2018 г.

Конкурсните проекти следва да се изпращат до деловодството на ПУДООС само по пощата с обратна разписка или куриер. За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане – 16. 02. 2018 г. включително за училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси и 02. 03. 2018 г. включително за общини и кметства.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители /кметства, кметски наместничества, райони на общини, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси /, които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2016 г. и 2017 г. Целта на налаганото ограничение е даване на възможност на по-голям брой нови, нефинансирани през последните 2 години, участници да се възползват от предоставянето на финансови средства за реализацията на екологични проекти в Кампанията „Чиста околна среда“ през 2018 г.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 13. 04. 2018 г. на електронния сайт на МОСВ – www.moew.government.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда“ с мото „Обичам природата и аз участвам“ и интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg

Краен срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти:

• за общини и кметства е предвиден до края на месец ноември 2018 г.
• за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до края на месец октомври 2018 г.