Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Актуално! Приети изменения и допълнения с Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. на МС

С Постановление № 336 от 29 декември 2017 г. на МС са приети изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и др.

С Постановлението се отстраняват несъответствия на подзаконовата нормативна уредба по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с приетите изменения и допълнения на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 12 от 3.02.2017 г.), с който се транспонира Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. Отстраняват се несъответствия на текстове за информиране на обществеността за инвестиционни предложения; отсъствие на разпоредби в подзаконовата нормативна уредба, уреждащи възможността за задължително провеждане на ОВОС без процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС; несъответствие на изискуемата от възложителя информация във връзка с произнасяне на компетентния орган по околна среда по критериите от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); некоректни препратки, породени от транспонирането на Директива 2014/52/ЕС.

С приетите изменения и допълнения на Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО се прецизират административните процедури и въвеждат нови образци.

 

От ТУК можете да изтеглите

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони