Съдържание

Посетители

В момента има 61  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Изтича крайния срок за затваряне на депата за битови отпадъци в Благоевград, Симитли, Рила и Кочериново

Депата за битови отпадъци в Благоевград, Симитли, Рила и Кочериново спират експлоатация до 31 декември 2017 г. Това става на основание издадени заповеди на директора на РИОСВ – Благоевград за налагане на принудителна административна мярка, като същите са влезли в сила. Срокът не подлежи на промяна и неспазването му би довело до санкции за страната ни. Отсрочка вече е давана на страната ни от Европейската комисия с приемане на графика с който е определен краен срок 31.12.2017 г.

Още в началото на 2017 г., общините са информирани от Министерство на околната среда и водите за необходимостта от прекратяване на експлоатацията и предприемане на действия за осигуряване на законосъобразно третиране на отпадъците. Провеждани са и поредица от срещи с всички засегнати общини.
Към момента и четирите общини са възложили извършването на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на смесените битови отпадъци на юридически лица, които притежават действащи регистрационни документи, издадени от РИОСВ – Благоевград и са валидни на територията на цялата страна. Транспортирането на отпадъците в бъдеще трябва да става с транспортните средства, които са включени в документите. Същите са публично достъпни на страницата на РИОСВ – Благоевград, както и в регистрите подържани от Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС).
За общините от регион Благоевград се обсъждат варианти за депониране на отпадъците на депата в Разлог и Сандански, като най-близки по разстояние депа. Разпределението на отпадъците в повече от едно регионално депо ще ограничи преминаването на сметоизвозни машини през Предела. Графиците за транспортиране на отпадъците се утвърждават от кметовете на общини, като едновременно с това трябва да бъдат положени усилия за допълнително намаляване на количествата на отпадъците предназначени за депониране. Транспортирането на отпадъците ще е за кратък период от време, тъй като се очаква през 2018 г. да бъде изградено регионалното депо в Благоевград.
Срокът за спиране експлоатацията на депата не подлежи на промяна. Налице е обоснована и неотложна необходимост, свързана с изпълнение на Решение на Европейския съд за прекратяване на експлоатацията на депата, които не отговарят на нормативните изисквания. Република България има особено важен държавен интерес да изпълни ангажимента си до края на 2017 г. тези депа да бъдат затворени предвид опасността от второ осъдително съдебно решение на Съда на Европейския съюз с имуществена санкция за страната. Експлоатацията на общинските депа е следвало да се прекрати до средата на 2009 г. Законът за управление на отпадъците допуска използването до 10 на сто от оставащия капацитет на регионалното депо, който е в експлоатация, или проектния капацитет на друг вид регионално съоръжение за третиране на битовите отпадъци за нуждите на други региони, когато е налице обоснована и неотложна необходимост, свързана с изпълнението на Националния план за управление на отпадъците. Използването на депата, на които се разрешава депониране за нуждите на други региони, са изградени над 50 на сто със средства, осигурени от държавния бюджет на Република България или от друго национално или международно финансиране.