Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Няма превишения на нормите за качество на въздуха в най-близката жилищна зона около пожара на депото в Симитли

Измерените на място концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух в най-близко разположената жилищна зона до пожара на депото в гр. Симитли са под пределно допустимите норми. Резултатите по общо 26 показателя за качество на атмосферния въздух (КАВ), осреднени за определен период от време, са получени на 13 юли 2017 г. около 16:20 ч. от специализирана апаратура за аварийни ситуации на Регионална лаборатория – Благоевград към Изпълнителна агенция по околна среда.

Целта е установяване на качеството на въздуха в района на пожара, възобновил се на депото за твърди битови отпадъци, м. „Джоов андък“, земл. на гр. Симитли.

По време на измерванията духа слаб югозападен вятър. Наблюдава се задимяване в района на депото и до около 800 м североизточно от него.
Припомняме, че с разпореждане на директора на РИОСВ – Благоевград, екип на инспекцията и РЛ – Благоевград извърши проверка и измервания на мястото на пожара. Към края на вчерашния ден пожарът е ограничен. Няма опасност от разрастването му, или засягане на горски територии. Продължават да тлеят участъци само в тялото на депото, които се наблюдават и обработват до пълното им потушаване. В населени места и урбанизирани територии при възникнали пожари от промишлени обекти, с разпореждане на директора на РИОСВ може да се извършат измервания на качеството на въздуха с мобилна апаратура. Това става по утвърдена процедура за действие при аварийни ситуации, а самите измервания се извършват със специализирана апаратура на Регионална лаборатория – Благоевград към Изпълнителна агенция по околна среда.

Приложение : Извадка от осреднени резултати от измервания на КАВ, проведени на 13.09.2017 г. в 16:20ч., в района на гр. Симитли със следното местоположение: https://goo.gl/maps/7tdixCMuFdQ2

Населено място  Показател Измервания от 16:20 ч. (mg/m3) Допустими норми   (mg/m3), съгласно Наредба №13/2003 г. на МТСП и МЗ
Симитли Въглероден диоксид 677,00 9000
  Въглероден оксид * 200
  Диазотен оксид 0,42 183
  Метан 1,10 500
  Толуен * 192
  Азотен диоксид * 4
  Бензен * 3,25

* - Стойност под минималната граница на откриване по дадения показател, т.е твърде ниска стойност.