Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Новини

До 15 февруари - информация и отчети за ФПГ и ВНОС

Въведени са нови изисквания по отношение на годишното докладване за използваните флуорирани парникови газове (ФПГ) от оператори, ползватели, дистрибутори и преработватели.

Промените са свързани с действащия Регламент (ЕС) №517/2014 и предстоящото обнародване на специализираната Наредба за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащите парникови газове.
15 февруари е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Благоевград на необходимата информация за предходната календарна година, като се използват новите форми за отчетност. Данните от отчетите са необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2016 г.
По отношиние на докладването за веществата, които нарушават озоновия слой (ВНОС), операторите имат право да изберат формата, в която да докладват (по старите таблици или по новите).

За лицата, които не представят в срок информацията за тези вещества Закона за чистотата на атмосферния въздух предвижда глоба от 500 до 2000 лева, съответно имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева.