Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Нова административна услуга на РИОСВ

Услугата е свързана с издаване на становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

Във връзка с приетата Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредбата), и влизането й в сила от 19.01.2016 г., РИОСВ – Благоевград, уведомява за следното:

С приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г. Наредба са направени изменения и допълнения на чл.3 в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС №136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр.39 от 20.05.2011 г., посл. изм. бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.). С приетите изменения в чл.3 е въведена нова административна услуга към директора на РИОСВ, свързана с издаване на становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС (изм. и доп., ДВ бр. 62 от 14.08.2015 г.) за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал, за която се заплаща такса в размер 200 лв. по сметка на РИОСВ – Благоевград.

Банкова сметка
Общинска банка гр. Благоевград
BG90 SOMB 91303137018701,
BIC код на банката – SOMBBGSF

Напомняме на операторите, които ще подават до директора на РИОСВ – Благоевград Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии за предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал по чл. 11, ал. 1 от Наредбата (в два еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител заедно с копие от документ за платена такса), че основанието за плащане в платежното е необходимо да е изписано по следния начин:

Становище по чл. 106, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда за предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал.