Съдържание

Посетители

В момента има 118  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Актуално! Нови образци на услугите по ОВОС и ЕО

С приетите изменения и допълнения на Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО се прецизират административните процедури и въвеждат нови образци.

С Наредбата за ЕО се определят условията и реда за екологична оценка на планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и Народното събрание, наричана по-нататък "екологична оценка" или "ЕО".

С Наредбата за ОВОС се определят условията и редът за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционните предложения по чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Административните процедури по екологична оценка и по извършване на оценка за въздействието върху околната среда са задължителен етап от обществените отношения, свързани с устройство на територията и инвестиционния процес по реализация на инвестиционна инициатива целяща реализирането на формирана идея в контекста на цялостното политико-икономическо и историческо развитие на града, областта, региона, страната и т. н.

Екологичната оценка (ЕО) и оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) са приложими за породени инициативи в сферата на селското и горското стопанство, рибарството, транспорта, енергетиката, управлението на отпадъците, управлението на водните ресурси и промишлеността, включително добив на подземни богатства, електронни съобщения, туризма, устройственото планиране и земеползването. Целта е да се осигури високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве като се определи и оцени възможното въздействие на предвидените дейности и мерки на възможно най-ранен етап.

Своевременното и законосъобразно провеждане на изискващите се административни процедури се явява процес на взаимодействие и взаимен контрол за свеждане до минимум възможностите за проектантски, строителни и административни грешки, които да компрометират устройството на териториите и инвестиционния замисъл. В тази връзка, с цел нормативно регламентираната последователност за определяне на най-ранен етап нормативната допустимост и целесъобразност на възникнал устройствен и/или инвестиционен замисъл, чрез изменението на Наредбата за ЕО се въвежда т. нар. етап „Уведомяване на компетентния орган за определяне на приложимата процедура по ЕО“.

Провеждането на този етап има за цел компетентния орган да определи приложимостта на процедурата по ЕО, като дава указания за необходимостта от провеждането ѝ и действията, които трябва да се предприемат, въз основа на внесено от възложителя уведомление по образец съгласно приложение №3 към Наредбата за ЕО и задание за изработване на плана/програмата в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен акт и/или информация за целите и предвижданията на плана/програмата.

С приетото изменение и допълнение на Наредбата за ЕО се въвеждат и:

Административната процедура по оценка на въздействието върху околната среда се извършва за предложения за извършване на строителни работи или изграждане на инсталации или схеми и/или друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на полезни изкопаеми, които се явяват така определеното „инвестиционно предложение“ по смисъла на ЗООС.

Оценката на въздействието върху околната среда се извършва на:

 инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложения №1 и №2 на ЗООС;
 инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии с трансгранично въздействие върху околната среда съгласно приложение №1 към чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, съставена в Еспо „Финландия“ на 25 февруари 1991 г., ратифицирана със закон (ДВ, бр. 28/1995 г.) (обн. ДВ, бр. 86/1999 г.; попр., бр. 89/1999 г.);
 всяко разширение или изменение на инвестиционни приложения съгласно приложение №2, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
 всяко разширение или изменение на инвестиционни приложения съгласно приложение №1 към ЗООС и приложение №1 къч чл. 2 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение, ако това разширение или изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда;
 инвестиционни предложения съгласно приложение №1 към ЗООС, разработени изключително или предимно за развитие и изпитване на нови методи или продукти и които няма да действат повече от две години.
С приетото изменение и допълнение на Наредбата за ОВОС се въвеждат:

 

От ТУК можете да изтеглите Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО