Съдържание

Посетители

В момента има 478  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

39-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 39 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Асанишка с водовземане на кота 1480 м и водоползване на кота 1300 м, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Среден Пирин – Алиботуш”

Местоположение имоти с №,№ 500049, 500055, 500047, 500053, 500060, 500044, 500043, 000989, 500057, 500058, 500064, 500060, 500068 в землището на село Пирин с ЕКАТТЕ 56410, община Сандански, област Благоевград; защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование “Среден Пирин – Алиботуш” с код BG 0001028

тук може да изтеглите пълния текст на решението

38-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 38 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху защитена зона “Кресна” с код BG 0002003, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение имот  №024126, местност “Подината”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, защитена зона “Кресна” с код BG 0002003

тук може да изтеглите пълния текст на решението

37-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 37 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху защитена зона “Рупите - Струмешница”BG 0001023, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение: имот  №013012, местност “Чуй Петел” и №017001, 017022, 017050, 017058, местност “ Голям Баир”, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, защитена зона “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

36-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 36 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху защитени зони “Славянка”BG 0002078 и “Среден Пирин – Алиботуш” BG 0001028, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение: имот №200106, местност “Лялево”, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, защитени зони “Славянка” BG 0002078 и “Среден Пирин – Алиботуш” BG 0001028

тук може да изтеглите пълния текст на решението

35-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 35 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на складово - промишлена база и офиси, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Места”, BG 0002076

местоположение имот № 154002, местност “Ташков мост”, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона “Места”, BG 0002076

тук може да изтеглите пълния текст на решението

34-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 34 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на цех за мебели”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места)

местоположение поземлен имот с № 046007, землище на с. Дебрен с ЕКАТТЕ 20331, община Гърмен, по скица с № Ф00478/06.03.2008 г., собственост на “Караибраимов и синове” ЕООД, защитена зона “Места” с код BG002076

тук може да изтеглите пълния текст на решението

33-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 33 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на информационно – обучителен център по опазване на околната среда и защита на биоразнообразието, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитени зони “Среден Пирин - Алиботуш”, BG 0001028 и “Мелнишки пирамиди”, BG 0002072

Местоположение: имот № 000266, местност “Гюров Андък”,землище на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград, защитени зони “Среден Пирин - Алиботуш” и “Мелнишки пирамиди”

тук може да изтеглите пълния текст на решението