Съдържание

Посетители

В момента има 177  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

53-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 53 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за жилищно строителство, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Родопи - Западни” с код BG 0001030

местоположение: землище на село Плетена с ЕКАТТЕ 56740, община Сатовча, област Благоевград; защитена зона “Родопи - Западни” с код BG 0001030, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №661 от 16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г.).

тук може да изтеглите пълния текст на решението

52-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 52 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ “Бистрица - 1”, МВЕЦ “Бистрица - 2” и МВЕЦ “Бистрица - 3” на река Благоевградска Бистрица, землище на с. Бистрица, общ. Благоевград, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”

местоположение: село Бистрица, община Благоевград, област Благоевград (река Благоевградска Бистрица)

тук може да изтеглите пълния текст на решението

51-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 51 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за разполагане на мобилен асфалтосмесител тип BENNINGHOVEN, модел «МВА 200», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитени зони “Кресна”, с код BG 0002003 и “Кресна – Илинденци”, с код BG 0000366

местоположение: имот № 032005, местността “Злинска река – Сусарник”, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, защитени зони “Кресна” и “Кресна – Илинденци”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

50-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 50 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: да се извърши оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху защитена зона “Рупите - Струмешница”BG 0001023, което се очаква да окаже значително отрицателно въздействие.

местоположение: имоти №049010 и №049007, местност “Високия рид”, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, защитена зона “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

47-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 47 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ “Костена” на река Костена, землище на с. Брезница, общ. Гоце Делчев”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Река Места” с код BG 0001021

местоположение: село Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград (водохващане на река Костена  на кота 1270 м, сграда МВЕЦ на левия  бряг на река Костена  на кота 1000 м); защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование “Река Места” с код BG0001021, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №802/4.12.2007 г. списък от защитени зони

тук може да изтеглите пълния текст на решението

48-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 48 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ “Каменица” на река Каменица, землище на с. Брезница, общ. Гоце Делчев”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Река Места” с код BG 0001021

местоположение: село Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград (водохващане на река Каменица на кота 1200 м, сграда МВЕЦ на десния бряг на река Каменица на кота 934 м); защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с наименование “Река Места” с код BG0001021, включена в приетия с Решение на Министерски съвет №802/4.12.2007 г. списък от защитени зони

тук може да изтеглите пълния текст на решението

49-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 49 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на автомивка, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитена зона “Места”, BG 0002076

местоположение: имот № 000344, местност “Ташков мост”, землище на гр. Гоце Делчев,община Гоце Делчев, област Благоевград, защитена зона “Места” с код BG 0002076

тук може да изтеглите пълния текст на решението