Съдържание

Посетители

В момента има 470  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2009 г.

4-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 4- ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ “Бистрица – 2” на река Благоевградска Бистрица, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места)

местоположение: област Благоевград, община Благоевград, землището на с. Бистрица

тук може да изтеглите пълния текст на решението

3-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 3 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за монтиране на съоръжения на мобилна пресевна инсталация за преработка на речна баластра от р. Места и изграждане на временни депа и на съоръжения за пречистване на води, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона за опазване на дивите птици „Места” с код BG 0002076

Местоположение: част от поземлен имот № 030016, землище на с. Блатска с ЕКАТТЕ 04399, община Хаджидимово, по скица с № Ф00188/8.01.2009г., собственост на община Хаджидимово

тук може да изтеглите пълния текст на решението

2-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за “Жилищно строителство”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места)

местоположение: поземлен имот 61813.803.127 в землището на гр. Разлог, общна Разлог, област Благоевград, по скица № 9807/02.08.2007г., собственост на Тодор Николов

тук може да изтеглите пълния текст на решението

1-ОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 1 - ОС/2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение за “Жилищно строителство”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони (Натура 2000 места)

местоположение: поземлен имот 61813.803.551 в землището на гр. Разлог, общна Разлог, област Благоевград, по скица № 9806/02.08.2007г., собственост на наследници на Тодор Кръстев Костов

тук може да изтеглите пълния текст на решението